സെൻസെക്സ് നേരിയ നഷ്ട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിക്ക് നേരിയ നഷ്ട്ടത്തോടെ തുടക്കം.സെൻസെക്സ് 41.56പോയിന്റ് നഷ്ട്ടത്തിൽ17686.64ലും നിഫ്റ്റി 12.15പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 5368.20ലുമാണ് രാവിലെ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്.മുൻ

ഓഹരി വിപണി നഷ്ട്ടത്തിലേക്ക്

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി നഷ്ട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.ഇന്നു രാവിലെ സെൻസെക്സ് 10.06 പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ് 17,626.39 ലും നിഫ്റ്റി 1.85 പോയിന്റ്

ഓഹരി വിപണി നഷ്ട്ടത്തിൽ

മുംബൈ:സെൻസെക്സിൽ നേരിയ നഷ്ട്ടം.ഇന്നു രാവിലെ സെൻസെക്സ് 106.20 പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ് 17,195.71 ലും നിഫ്റ്റി 30.40 പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ് 5,208.75

സെൻസെക്സിൽ നേരിയ നഷ്ടം

മുംബായ്:സെൻസെക്സ് നേരിയ നഷ്ട്ടത്തിൽ.ആഗോള വിപണിയിലെ മാന്ദ്യവും നിക്ഷേപകരുടെ കൂടുതലായുള്ള ലാഭമെടുക്കലും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നഷ്ട്ടമുണ്ടാക്കി.സെൻസെക്സ് 14.54പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ് 17489.17ലും നിഫ്റ്റി