ടെക്നോപാർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് ഇനിമുതൽ മിനിമം വേതനം

സർക്കാറിന്റെ 2010 ജൂലൈ 26 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരമുള്ള മിനിമം വേതനം ടെക്നോപാർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു.ഇതുപ്രകാരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ