കോവിഡ് : ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് 1000 സുരക്ഷാ കിറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ വിദ്യാ ബാലന്‍

വീണ്ടും ഒരു ആയിരം കിറ്റുകൾ കൂടി സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാവണമെന്ന് വിദ്യ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.