കേരള സീ പ്ലെയിന്‍ പദ്ധതി ദോഷം ചെയ്യില്ലെന്നു വിദഗ്ദ റിപ്പോര്‍ട്ട്

സീപ്ലെയിന്‍ സര്‍വീസ് പാരിസ്ഥിതികമായോ മത്സ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിപരീതഫലവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നു വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്. സീപ്ലെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ ഉള്‍നാടന്‍