കൊച്ചി-യുഎഇ കണ്ടെയിനർ കപ്പൽ സർവീസിനു തുടക്കമായി.

പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയുമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നര്‍ സര്‍വീസിനു തുടക്കമായി.ചരക്കുമായി ആദ്യ കപ്പൽ സീബ്രൈറ്റ് വല്ലാർപ്പാടത്ത് നിന്ന് ജബൽ