വഴിമുടക്കി നിൽക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ട; സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയോട് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി

ആധുനിക കാലത്തെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുസൃമായി കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാനുളള നടപടികൾ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈകിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരസ്യമായ വിമർശനം.