ഗുജറാത്തിലെ സ്കൂള്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യം, ‘മഹാത്മാഗാന്ധി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എങ്ങിനെ?’ ; വിവാദമാകുന്നു

സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ ഇന്റണൽ പരീക്ഷയ്ക്കിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.