അനാശാസ്യം സി.പി.എം ജില്ലാ നേതാവ് പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം സി.പി.എം ജില്ലാ കമ്മറ്റി അംഗവും സി.പി.എമ്മിന്റെ വർക്കല ഏരിയാ കമ്മറ്റി അംഗവുമായ അഡ്വ.സുന്ദരേശൻ അനാശാസ്യത്തിനു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.അഡ്വ.സുന്ദരേശൻ