അട്ടത്തോട് കോളനിയിലെ 30 കുടുംബങ്ങള്‍ പട്ടിണിയില്‍ എന്ന വാര്‍ത്ത വാസ്തവ വിരുദ്ധം: ജില്ലാ പട്ടിക വര്‍ഗ വികസന ഓഫീസര്‍

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുള്ള 18 കുടുംബങ്ങളെ മാത്രമാണ് പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്.

കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്സി സര്‍വീസ് തുടങ്ങും; പദ്ധതിയുമായി കേരളാ സര്‍ക്കാര്‍

ടാക്സി സര്‍വീസ് തുടങ്ങാന്‍ ആവശ്യമായ ചെലവില്‍ ഒരുഭാഗം സര്‍ക്കാര്‍ സഹായമായി നല്‍കും.