നാളെ മരിക്കുന്നവനെ ഇന്നലെ കൊല്ലുന്ന സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് നയം; ഒരുവര്‍ഷമാകാത്ത സേവിങ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ എസ്ബിഐ പിഴയായി ഈടാക്കുന്നത് 1145 രൂപ

തൊടുപുഴ: ഒരുവര്‍ഷമാവാത്ത എസ്.ബി.ഐ. സേവിങ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ 1145 രൂപ പിഴ. നിലവില്‍ എസ്.ബി.ഐ.യില്‍ പുതുക്കിയ സര്‍വീസ്