ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണം; കുറ്റവാളികളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥനയുമായി യുഎസ് പോലീസ്

ഈ സമയം പോലീസിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി കൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ എന്താകും അവസ്ഥ?