ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല്‍ രാജ്യത്തു നിരോധിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിപണിയില്‍ സജീവം

ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല്‍ രാജ്യത്തു നിരോധിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിപണിയില്‍ സുലഭമെന്ന് റിപേപ്പാര്‍ട്ടുകള്‍. 50 ഡോളര്‍ മുടക്കിയാല്‍