രാജ്യം പത്മ പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു; രണ്ട് മലയാളികള്‍ക്കും അംഗീകാരം

സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും പുതു തലമുറയിൽ അന്യം നിന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തനത് പാരമ്പര്യ കലാരൂപമായ നോക്കുവിദ്യ പാവകളിയില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കലാകാരിയാണ് പങ്കജാക്ഷിയമ്മ.