പിണറായി ക്രൂരത കാട്ടി: സരോജിനി ബാലാനന്ദന്‍

പിണറായി വിജയന്‍ ഈ ക്രൂരത കാട്ടുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സരോജിനി ബാലാനന്ദന്‍ പറഞ്ഞു.അന്തരിച്ച സി പി