സോളാർ കേസിൽ സരിതക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് വീഴ്ചയാണെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ എം.എൽ.എ

സോളാർ കേസിലെ പ്രതി സരിതാ എസ്.നായർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് വീഴ്ചയാണെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു. കേസുകളും വാറണ്ടും നിലനിൽക്കെ സരിതയ്ക്ക്