വിവാദ സ്വാമി സന്തോഷ് മാധവന്റെ 96 ഏക്കര്‍ ഭൂമി സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്തു

വിവാദ സ്വാമി സന്തോഷ് മാധവന്റെ പുത്തന്‍വേലിക്കരയിലെ താഴഞ്ചിറപാടം പ്രദേശത്ത് പലരില്‍നിന്നായി വാങ്ങിയ 95 ഏക്കര്‍ 86 സെന്റ് ഭൂമി സര്‍ക്കാര്‍