ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡിനേക്കാൾ ഭീകരനായ മറ്റൊരു വെെറസ് കൂടി എത്തും: ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനവുമായി വീണ്ടും കലിയുഗ ജ്യോത്സ്യൻ

യു എസ് എസ് ആർ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ആയി വിഭജിച്ചു പോയതുപോലെ ചൈന വിഭജിക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്...