അത് കേരളത്തില്‍ അല്ല; ചിതകൾ ഒരുമിച്ച് കത്തുന്നതായി പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ സന്ദേശം വ്യാജം

പക്ഷെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നപോലെ തങ്ങള്‍ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ട്രസ്റ്റ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്.