ശാന്തിഗിരി ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേന്ദ്രമന്ത്രി മഹാദേവ് സിംഗ് ഖണ്ഡേല നിർവഹിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം:ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൽ നടക്കുന്ന 50ദിവസം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ശാന്തിഗിരി ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം  കേന്ദ്രമന്ത്രി മഹാദേവ് സിംഗ് ഖണ്ഡേല നിർവഹിച്ചു.സാമൂഹികവും സാമുദായികവുമായ