തെരുവോരങ്ങളില്‍ അലയുന്നവര്‍ക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവര്‍ക്കും പണിമുടക്ക് ദിനത്തില്‍ ആശ്വാസവുമായി ‘സന്മനസ്സുകള്‍’ എന്ന സംഘടനയെത്തി.

തെരുവോരങ്ങളില്‍ അലയുന്നവര്‍ക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവര്‍ക്കും പണിമുടക്ക് ദിനത്തില്‍ ആശ്വാസവുമായി ‘സന്മനസ്സുകള്‍’ എന്ന സംഘടനയെത്തി. സൈനുദ്ദീന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒമ്പതംഗങ്ങളടങ്ങിയ ഇവര്‍