`അനിൽ നമ്പ്യാർ പെട്ടത് സ്വർണ്ണക്കേസിൽ അല്ല, പിഴച്ചത് ദാ ഇവിടെയാണ്´

ജനം ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുവരെ അനിൽ നമ്പ്യാർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തീവ്രരാഷ്ട്രീയ ആക്റ്റിവിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നെന്നും ഉണ്ടെങ്കില്‍ത്തന്നെ അതു ഒരു മൃദു ഇടതുപക്ഷ