ദേവയാനിയെ കുരുക്കിയ സംഗീത അമേരിക്കയുടെ അടിമയോ???

നയതന്ത്രജ്ഞ ദേവയാനിയുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ത്യയെ ആകെ ഉലച്ചിരിക്കുകയാണു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദേവയാനിക്കെതിരായ പരാതി നൽകിയ സംഗീത റിച്ചാർഡ് എന്ന സ്ത്രീ