വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് ശനിയാഴ്ച: ഒരു ദിവസം മുന്നിലെത്താൻ സ്വന്തം കലണ്ടറിൽ നിന്നും ഒരുദിവസം തന്നെ എടുത്തുകളഞ്ഞവർ

29 അര്‍ദ്ധരാത്രിക്കു ശേഷം സമോവക്കാര്‍ കാലെടുത്തുവച്ചത് ഡിസംബര്‍ 31 ശനിയാഴ്ചയിലേക്കായിരുന്നു. അതായത് ഡിസംബര്‍ 30 എന്ന ദിവസം സമോവയുടെ