ബുദ്ധന്റെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല: മോദിയെ തിരുത്തി വിവാദ ഹിന്ദുത്വ നേതാവ് സംഭാജി ഭിഡെ

ശ്രീബുദ്ധന്റെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഒരു ഗുണവുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വിവാദ ഹിന്ദുത്വ നേതാവ് സംഭാജി ഭിഡെ sambhaji bhide modi buddha