ജന ലോക്പാലിനായി നഗ്നനൃത്തം ചെയ്യാമെന്ന് മോഡൽ

അണ്ണാ ഹസാരയുടെ ജനലോക്പാലിനു പിന്തുണയുമായി മോഡൽ സലീന വാലി ഖാനും രംഗത്ത്,ബില്ല് പാസ്സാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ നിരാഹാരമനുഷ്ടിക്കും എന്നാണു ഹസാരയുടെ