സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്

കൊച്ചി: സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്.തിങ്കളാഴ്ച്ച പവന് 80 രൂപ താഴ്ന്ന് 20,960 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,620