സജ്ജീവ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്

ലിംകബുക്ക് ഓഫ് റെക്കാഡ്സിൽ  ഏറ്റവും വേഗമേറിയ കാർട്ട്ണിസ്റ്റ് പദവി മലയാളിക്ക്.ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഓഫീസറും കേരള കാര്‍ട്ടൂണ്‍ അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയുമായ