ഹസ്ബന്റ്സ് ഇൻ ഗോവ വരുന്നു.

മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും അവരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് ഭാര്യമാരുടെയും കഥയുമായി ഹസ്ബന്റ്സ്  ഇൻ ഗോവ ഒരുങ്ങുന്നു.സജി സുരേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ്