പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി അതേ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇന്ന് പ്രസിഡന്റ് കസേരയില്‍

തിരുവനന്തപുരം: കോട്ടുകാലില്‍ പഞ്ചായത്തോഫീസിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന പി. സജി ഇനി മുതല്‍ അതേ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. ഓഫിസുകള്‍ വൃത്തിയാക്കിയും ഫയലുകള്‍