‘സാഹോ’യുടെ വ്യാജ പതിപ്പ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് തമിൾ റോക്കേഴ്സ്

റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വ്യാജ പതിപ്പ് ഇന്റെനെറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രഗത്ഭരായ തമിഴ് റോക്കേഴ്സ് ഇന്നലെ റിലീസ് ആയ സാഹോയുടെ പതിപ്പും