ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് ഒരാള്‍ മാത്രം; കാസർ ഗോഡും സുരക്ഷിതമാകുന്നു

കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയും കൊവിഡിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാകുകയാണ്. നിലവിൽ ഒരാൾകൂടി മാത്രമാണ് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഏറ്റവും