ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ വോട്ട് .

  പതിനാലാം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ചരിത്രം തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ പി സദാശിവം. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗവർണർ