രൂപ വീണ്ടും താഴോട്ട്

ഒരു ദിവസത്തെ നേട്ടത്തിന് ശേഷം രൂപ വീണ്ടും താഴേയ്ക്ക് പോയി. വെള്ളിയാഴ്ച രൂപ ഇടിവോടെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 67.40 എന്ന നിരക്കിലാണ്

രൂപ 67 കടന്നു

ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയ നിരക്കില്‍ രൂപ റെക്കോര്‍ഡ് ഇടിവ് രേഖപ്പടുത്തി. 67.61 എന്ന നിരക്കില്‍ രൂപയുടെ മൂല്യം എത്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ