പാലക്കാട് റെയില്‍വേ ഡിവിഷനു കീഴിലെ തീവണ്ടികളില്‍ സാധാരണക്കാരുടെ വേഷത്തില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സുരക്ഷയുമായി ആര്‍.പി.എഫ് സൈനികര്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്

പാലക്കാട് റെയില്‍വേ ഡിവിഷനു കീഴിലെ തീവണ്ടികളില്‍ സാധാരണക്കാരുടെ വേഷത്തില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സുരക്ഷയുമായി ആര്‍.പി.എഫ് സൈനികര്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. പാലക്കാട് ഡിവിഷനുകീഴില്‍ രാത്രികാല