നിർഭയ പ്രതികളുടെ തൂക്കുകയർ ഇനി ആരാച്ചാർക്ക് സ്വന്തം: കയറിലെ ഓരോ നാരും ആരാച്ചാർക്കു നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് വരുമാനം

ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരത നിറഞ്ഞ ഒരു ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ നാലു പ്രതികളെ രാജ്യം ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോള്‍ അത് നിര്‍വ്വഹിച്ചത്