റഹ്‌മാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്റെ മുറിയിൽ വരുമായിരുന്നു; ഗോസിപ്പിനുള്ള കാരണം തുറന്നു പറഞ്ഞ് രോഹിണി

പലപ്പോഴും ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഇടവേളകളിൽ റഹ്മാൻ തന്റെ മുറിയിൽ വരുമായിരുന്നെന്നും അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും