അർജ്ജുന അവാർഡ്:സാധ്യതാപട്ടികയിൽ ഒമ്പത് മലയാളികൾ

കൊച്ചി:അർജ്ജുന അവാർഡ് സാധ്യതാപട്ടികയിൽ ഒമ്പത് മലയാളികൾ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.ലോംഗ് ജമ്പ് താരം എം.എ പ്രജുഷ,ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് താരം രഞ്ജിത്ത് മഹേശ്വരി,ബാസ്കറ്റ്