മലയാളം ഋഷികേശിലൂടെ വീണ്ടും ഉയരത്തില്‍; ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് ആലപ്പുഴക്കാരന്‍ ഋഷികേശിന്

മലയാളവും മലയാളിയും ഋഷികേശിലൂടെ വീണ്ടും ഉയരത്തിലെത്തി. നാഷണല്‍ ഇന്നവേഷന്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സാധാരണക്കാരുടെ സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ക്കുള്ള അംഗികാരത്തിലൂടെയാണ് ഗ്രാമീണ