മുടങ്ങിയ ശമ്പള കുടിശ്ശികകള്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ കൊടുത്ത് തീര്‍ക്കുമെന്ന് വിജയ് മല്യ

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം  കിംഗ്ഫിഷര്‍  ജീവനക്കാരുടെ  മുടങ്ങിയ ശമ്പളകുടിശ്ശിക  ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍  കൊടുത്തു തീര്‍ക്കുമെന്ന് കിംഗ്ഫിഷന്‍ മേധാവി വിജയ്മല്യ എയര്‍ലൈന്‍സ്  ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കിയ