മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് റിക്ഷാവാലയുടെ ക്ഷണം; അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അറിയിച്ച് മോദി

മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ച് കത്തയച്ച റിക്ഷാവലിക്കാരന് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ച് മോദി