കുപ്പി വെള്ളം വിറ്റ് മുകേഷ്​ അംബാനിയേയും ആലിബാബ ജാക്ക്​ മായേയും മറികടന്ന ഏഷ്യയിലെ സമ്പന്നൻ ഷോങ്​ ഹാൻഷാൻ

കുപ്പി വെള്ളം വിറ്റ് മുകേഷ്​ അംബാനിയേയും ആലിബാബ ജാക്ക്​ മായേയും മറികടന്ന ഏഷ്യയിലെ സമ്പന്നൻ ഷോങ്​ ഹാൻഷാൻ