ആധാര്‍ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഭരണകൂട സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ഉപകരങ്ങളെന്നു റിച്ചാര്‍ഡ് സ്റ്റാള്‍മാന്‍

തിരുവനന്തപുരം : ആധാര്‍ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഭരണകൂട സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെന്നു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് റിച്ചാര്‍ഡ് സ്റ്റാള്‍മാന്‍.ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ഇത്തരം