കൊറോണ: ഇനി ഒരറിയിപ്പുണ്ടാവുന്നത് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശന വിലക്ക്

സർക്കാർ തീരുമാനം പിന്തുടർന്ന് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു.