സ്വദേശികൾക്കുള്ള തൊഴിൽ സംവരണ നിയമം; കുവൈറ്റ് ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കും

കന്നുകാലിമേയ്ക്കൽ, മത്സ്യബന്ധനം, കൃഷി, ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ സംവരണ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പുതിയ ശുപാർശ.