കൊറോണയെ അകറ്റി നിർത്താൻ ദാ ഇതിനു കഴിയും: നിർണ്ണായകമായ കണ്ടെത്തൽ

സിഫ്റ്റിലെ ഗവേഷകര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതും പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഈ