ദാമനീസ് എന്ന ആദിവാസികളായ മുക്കുവരെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിച്ച പ്രഫുൽ പട്ടേൽ

500 കൊല്ലം പോർച്ചുഗീസ് കൈവശം വെച്ച സ്ഥലമാണ്. ക്രൂരമായ അധിനിവേശങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല. ആ അധിനിവേശക്കാർക്ക് കഴിയാത്തതാണ് പ്രഫുൽ