ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം സാങ്കേതിക വിവര ശേഖരണം നടത്തി വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയ സാധ്യതയുളള സീറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നീക്കം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം സാങ്കേതിക വിവര ശേഖരണം നടത്തി വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയ സാധ്യതയുളള സീറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍