പച്ച നിറത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ബോർഡ്: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകം

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്ദേശവും പോസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.