റീനു മാത്യൂസ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഭാര്യയാകുന്നു

റീനു മാത്യൂസ് വീണ്ടും ഭാര്യാവേഷത്തിൽ എത്തുന്നു ഇപ്രാവശ്യം യുവനായകന്‍ പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പമാണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഇതിനു മുൻപ് റീനു മാത്യൂസ് ഇമ്മാനുവേല്‍