റെഡ്‌വൈന്‍ (Review)

[kkstarratings] റെഡ്‌വൈന്‍ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രമാണ്. ഒരു കൊലപാതക അന്വേഷണം. പക്ഷേ കൊല്ലപ്പെടുന്നവനെയും കൊല്ലുന്നവനെയും ആദ്യം തന്നെ കാണികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്